Sunday, August 8, 2010

sedetik dikelas MAB

konsep dan prinsip-prinsip teori pembelajaran

Teori behavioris

Melalui Teori Pembelajaran Behavioris, kaitan di antara pembelajaran dan perubahan tingkah laku yang kekal menjadi fokus dalam menentukan pencapaian objektif. Tambahan itu, pembelajaran yang dijalankan mempunyai rangsangan yang dapat mengukuhkan tingkah laku murid. Teori pembelajaran behavioris merangkumi 4 teori iaitu teori pelaziman watson, teori pelaziman klasik pavlov, teori pelaziman thorndike dan teori pelaziman operan skinner.

i. Teori Pelaziman klasik Watson

Melalui teori ini, tingkah laku adalah tindakan gerak balas terhadap rangsangan dan persekitaran. Ini bermakna sesuatu tindak balas murid berkait rapat dengan rangsangan terhadap faktor persekitaran. Teori ini juga bertujuan untuk meramal dan mengawal tingkah laku seseorang manusia.

ii. Teori Pelaziman Klasik Pavlov

Teori ini pula mempunyai prinsip-prinsip asas iaitu setiap rangsangan akan menimbulkan tindak balas, pembelajaran akan berlaku apabila wujudnya rangsangan dan tindak balas, sesuatu kaitan rangsangan dengan rangsangan yang lain akan menghasilkan pembelajaran, dan pembelajaran berlaku apabila perkaitan antara rangsangan atau pelaziman. Guru memainkan peranan dalam mengaitkan pengalaman positif agar murid-murid dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah. Selain itu, guru juga sebagai seorang motivator dalam mengawal tingkah laku negatif murid-murid.

iii. Teori Pelaziman Thorndike

Teori pelaziman Thorndike digunakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- Kaitan yang rapat antara rangsangan dan tindak balas

- Ganjaran/peneguhan positif

- Denda/peneguhan negatif

- Tindak balas dalam persekitaran bagi menghasilkan sesuatu yang positif.

- Melibatkan pengukuhan secara sukarela.

iv. Teori Pelaziman Operan Skinner

Prinsip-prinsip teori ini:

- Berasaskan rangsangan dan gerak balas

- Tindak balas persekitaran dan perubahan persekitaran

- Mengutamakan unsur motivasi

- Peneguhan bagi tingkah laku negatif dan pengukuhan.

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

Teori pembelajaran kognitif terdiri daripada Teori Pembelajaran Kohler, Teori Pembelajaran Piaget, Teori Pemerosesan Maklumat Gagne, Teori Pembentukan Konsep Bruner dan Teori Pembelajaran Resepi Ausubel.

i. Teori Pembelajaran Kohler

Teori ini terdiri daripada Teori Gestalt(Celik Akal). Melalui teori ini, Cimpanzi dalam sangkar digunakan. Cimpanzi telah menyusun peti-peti yang berlainan untuk mendapatkan pisang yang digantung di tempat yang tinggi. Fokus pembelajaran celik akal ini adalah:

- Penyelesaian masalah secara mendadak

- Pembelajaran berasaskan unsur-unsur berkaitan yang boleh digunakan terhadap persekitaran

- Penggunaan alternatif-alternatif lain dalam penyelesaian sesuatu masalah.

- Menggunakan pengalaman lalu dalam proses penyelesaian masalah.

Mengikut teori ini juga, guru perlu menggalakkan dan memberi panduan kepada murid-muridnya agar dapat berfikir secara kritikal dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

ii. Teori Pembelajaran Piaget

Empat peringkat utama dikemukakan dalam Teori pembelajaran Piaget:

Sensori Motor (0 hingga 2 tahun)

o Dapat meniru dan mengingati sesuatu

o Mengetahui bahawa objek masih wujud walaupun dia telah disembunyikan.

o Bersifat mementingkan diri

Pra-Operasi(2 hingga 7 tahun)

o Boleh berbahasa secara perlahan

o Dapat berfikir secara simbolik

Operasi Konkrit(7 - 11 tahun)

o Dapat menyelesaikan masalah konkrit

o Memahami konsep pengekalan dan dapat membuat klasifikasi

Operasi formal(11 tahun ke atas)

o Dapat menyelasaikan masalah Abstrak.

o Menjadi lebih saintifik dalam pemikiran.

o Rasa bimbang isu-isu sosial

iii. Teori Pemerosesan Maklumat Gagne

Mengikut teori ini, prinsip-prinsip pembelajaran yang dikemukakan adalah kesediaan belajar, motivasi, pengamatan, penanggapan, ingatan dan lupaan serta pemindahan pembelajaran. Proses-proses pembelajaran yang terlibat adalah perhatian, jangkaan, pemerolehan Ingatan kembali, pemilihan persepsi/rangsangan, pengekodan dan penyimpanan maklumat jangka panjang, gerak balas, peneguhan dan juga pemindahan pembelajaran memanggil maklumat.

iv. Teori pembentukan Konsep Bruner

Teori kognitif ini mementingkan pemikiran secara logikal dan pemikiran analisis dan intuitif. Aspek-aspek yang diutamakan adalah suasana pembelajaran yang kondusif, pengajaran konsep dan bentuk pengetahuan yang sistematik. Ini supaya murid-murid dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih baik. Selain itu peneguhan positif diberikan apabila murid dapat menguasai sesuatu konsep dengan betul.

v. Teori Pembelajaran Resepsi Ausubel

Berdasarkan teori ini, resepsi dan penemuan merupakan konsep pembelajaran. Resepsi merupakan penerimaan dan guru menyampaikan maklumat secara tersusun dan teratur agar murid mendapat pemahaman dan penerimaan yang jelas. Dalam pembelajaran penemuan, murid bebas mendapatkan maklumat sama ada daripada guru atau usaha sendiri. Ini bermakna murid membuat analisis sendiri dan pembelajaran ini lebih mencabar kerana ia dapat mengembangkan kognitif sedia ada. Penggunaan bahasa yang baik dan susunan dalam pengajaran juga ditekankan dalam teori ini.

TEORI PEMBELAJARAN SOSIALIS

Peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif digunakan dalam teori ini. Penekanan yang diberikan dalam teori ini ialah proses permodelan, iaitu pembelajaran melalui pemerhatian atau peniruan. Pemerhatian tersebut adalah dari segi tingkah laku orang lain yang akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Contoh di sekolah, guru menjadi model terbaik untuk murid-murid.

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME

Teori pembelajaran Humanisme terdiri daripada teori-teori Carl Rogers dan Abraham Maslow. Teori ini keunikan seorang murid secara individu di mana setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri dari segi emosi, cita-cita serta hubungan yang khusus dengan orang lain.

i. Teori Carl Rogers

Mengikut Rogers,

- Konsep kendiri positif dipentingkan di mana murid perlu menampilkan tingkah laku yang baik.(kasih sayang, pujian, layanan, perhatian)

ii. Abraham Maslow

Menurut Maslow, keperluan-keperluan asas seperti fisiologi, keselamatan akan dipenuhi oleh manusia sebelum memenuhi keperluan yang lain seperti kasih sayang, pengargaan kendiri dan kesempurnaa kendiri.

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIF

Teori ini banyak memberi penekanan kepada kemahiran berfikir dan cara penyelesaian masalah. Guru berperanan dalam menggalakkkan pemikiran kritis dan kreatif di kalangan murid-muridnya. Ciri-ciri pembelajaran konstruktif ialah:

- Menggalakkan murid bersoal jawab

- Dijalankan secara pembelajaran koperatif

- Murid-murid terlibat sepenuhnya dalam proses pengajaran pembelajaran.

Sunday, August 1, 2010

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kanak-kanak

Taraf sosioekonomi

Taraf sosioekonomi adalah yang berkaian dengan taraf pendidikan dan kelas social keluarga. Kanak-kanak dari keluarga berada biasanya boleh bercakap lebih awal dan matang berbahasa berbanding dengan kanak-kanak yang kurang berda (miskin). Keluarga berada dapat menyediakan kemudahan dan permainan yang tertentu untuk membolehkan kanak-kanak bertuur dengan lebih cepat dan baik. Kebayankan permainan dapat merangsang minda kanak-kanak yang membolehkan mereka bercakap lebih awal.

Tempat tinggal

Tempat tinggal adalah yang berkaitan dengan kedudukan geografi di mana kanak-kanak tinggal sama ada di bandar atau di luar bandar. Pada kebiasaannya kanak-kanak yang tinggal di bandar lebih matang dalam kemahiran berbahasa kerana mereka sering didedahkan dengan pelbagai pekembangan ilmu yang canggih. Malah di bandar terdapat kemudahan-kemudahan komunikasi dan media massa yang canggih yang dapat membantu memperkembangkan kemahiran berbahasa kanak-kanak dengan lebih cepat. Berbanding dengan kanak-kanak yang tinggal di kawasan luar bandar di mana kehidupan mereka hanya tertumpu dengan tempat tinggal mereka sahaja. Mereka kurang pendedahan terhadap alat-alat komunikasi dan media massa yang berperanan untuk menambah perbendaharaan kata kanak-kanak.

Pendidikan awal kanak-kanak

Kanak-kanak yang menerima pendidikan awal di sekolah (tadika) akan lebih cepat berbahasa berbanding dengan kanak-kanak yang tidak menerima pendidikan awal. Pendidikan awal di sekolah membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang ramai. Interaksi yang aktif dapat membantu kanak- kanak menambah dan menggunakan perbendaharaan kata dengan betul. Kanak- kanak yang tidak menerima pendidikan awal, jauh ketinggalan dari segi perbendaharaan kata dan penggunaannya secara berkesan.

Hubungan kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan yang mesra dan erat dapat mewujudkan interaksi yang aktif di kalangan mereka. Interaksi yang aktif menggalakkan perkembangan bahasa yang baik. Kanak-kanak yang dilahirkan dalam keluarga yang mempunyai interaksi yang aktif dapat membantu mereka memperolehi bahasa dengan lebih cepat berbanding dangan kanak-kanak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang interaksi dan pasif. Kanak-kanak ini lebih suka mengasingkan diri dan bersifat pasif dalam pergaulan.

Monday, July 26, 2010

konsep pengajaran dan pembelajaran

konsep pengajaran

Mengikut Kamus Dewan, pengajaran dapat didefinisikan sebagai perihal mengajar, segala sesuatu yg berkaitan dengan mengajar seperti cara atau sistem mengajar, aspek yang dipentingkan dan ia juga meliputi segala sesuatu cara atau perbuatan yang diajarkan. Pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu. Pengajaran ini meliputi semua aspek contohnya, aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu.

Mengikut Thomas F. Green, tujuan mengajar ialah menukar tingkah laku dan kelakuan pelajar melalui perolehan ilmu pengetahuan atau kepercaaan baru. Dalam proses pengajaran aktiviti latihan atau pelaziman merupakan satu usaha menukarkan tingkah laku pelajar, manakala teknik tunjuk ajar digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kepercayaan baru. Ini meliputi pelbagai aspek iaitu latihan, pelaziman, tunjuk ajar yang menukarkan tingkah laku dan kelakuan, di samping membawa ilmu pengetahuan dan kepercayaan baru kepada pelajar-pelajar.

Berdasarkan konsep tingkah laku yang diilustrasikan, beliau membuktikan tingkah laku adalah berkaitan dengan konsep ugutan dan ancaman fizikal. Manakala konsep kelakuan pula berkaitan dengan latihan dan pelaziman. Pengetahuan pula ialah hasil kognisi, iaitu mengetahui atau mengajar. Sedangkan kepercayaan pula mengandungi kekurangan bukti yang sah. Ia adalah sama dengan maklumat yang diperolehi daripada propoganda atau dusta. Mengikut Thomas, di antara lapan konsep yang berkaitan dengan pengajaran iaitu ugutan, ancaman fizikal, indoktrinasi, mempropoganda dan bohong dan hanya latihan, pelaziman dan mengajar boleh digolongkan dalam kawasan kecerdasan akal dan berkait rapat dengan konsep pengajaran.

Sebagai kesimpulannya, perhubungan yang paling rapat dengan konsep pengajaran ialah intruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi dan akhirnya pelaziman. Contohnya, seperti mengajar murid dengan cara indoktrinasi tanpa memberi penerangan seperti menghafal fakta atau menggunakan pelaziman untuk memaksa murid belajar tanpa berfikir.

konsep pembelajaran

Crow dan Crow mendefinisikan pembelajaran sebagai satu perolehan tabiat, pengetahuan dan sikap. Ia melibatkan cara baru membuat sesuatu kerja, dan ia kan bertugas dalam percubaan individu untuk mengatasi rintangan atau untuk menyesuaikan diri kepada situasi baru. Ia merupakan satu proses perubahan tingkah laku yang progresif sambil individu itu bertindak balas kepada sesuatu situasi atau berbagai situasi dalam menyesuaikan tingkah lakunya dengan berkesan kepada permintaan yang dibuat terhadapnya. Ia juga membolehkan individu memenuhi minat atau mencapai matlamat.

Mengikut Mook Song Sang (2009) konsep pembelajaran dikategorikan berlandaskan teori-teori pembelajaran masa kini dan diklafikasikan kepada empat mazhab iaitu behavioris, kognitif, sosial dan humanis. Di antara tokoh-tokoh yang terpengaruh bagi mazhab behavioris ialah Parlov, Thorndike dan Skinner. Tokoh-tokoh ini berpendapat pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Teori pembelajaran mereka adalah dihasilkan daripada pemerhatian dan ujian yang dijalankan ke atas haiwan. Mereka telah menumpukan ujian tersebut terhadap perperhubungan ransangan dan gerak balas yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Ini menunjukkan tingkah laku pelajar boleh diperhatikan, dikawal serta diramal. Pembelajaran hanya boleh bermula apabila wujudnya tindak balas terhadap sesuatu ransangan yang ada. Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapat motivasi yang sesuai dan akan berakhir apabila perubahan tingkah laku dapat dibentuk dan dikekalkan.

Tokoh-tokoh mazhab kognitif seperti Kohler, Bruner, Gagne dan Ausebel berpendapat bahawa pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam alam fikiran dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Mereka menekankan proses kognitif yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Selain itu, mereka berpendapat bahawa pembelajaran adalah satu proses kognitif untuk perhubungan perkara-perkara dalam persekitarannya dan mempunyai objektif atau motif tertentu. Apa yang dimaksudkan disini adalah, sekiranya ia tidak dapat mengenal pasti perhubungan perkara dan erti yang dipelajari, walaupun melalui latihan berkali-kali, pembelajaran tidak akan berlaku. Mereka tidak bersetuju dengan teori simulasi-tindak balas yang menyatakan pembelajaran berlaku kerana stimuli-tindak balas dan latihan berulang-ulang. Mereka berpendapat pembelajaran adalah proses kognitif untuk perhubungan perkara-perkara dalam persekitarannya.

Mazhab sosial menyarakankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori mazhab behavioris bersama dengan mazhab kognitif. Teori mazhab sosial yang dipelopori oleh Bandura, menegaskan bahawa pembelajaran melalui proses pemodelan. Pemodelan yang dimaksudkan ialah melalui pemerhatian atau peniruan. Pembelajaran meliputi pelbagai aspek bukan sahaja tingkah laku manusia yang nyata tetapi juga meliputi aspek pemikiran dalaman seperti yang disarankan oleh ahli psikologi kognitif.

Melalui mazhab humanis pembelajaran manusia amat bergantung kepada emosi dan perasaannya. Setiap individu mempunyai cara yang berbeza denga individu ynag lain. Oleh itu, strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah diatur mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu sendiri. Mengikut ahli-ahli mazhab humanis, berpendapat bahawa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan mencapai kecemerlangan kendiri.

Sebagai kesimpulannya, ahli psikologi pada umumnya mentafsir pembelajaran sebagai proses, melalui latihan atau pengalaman organisma dan seterusnya menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal. Secara ringkas, pembelajaran boleh dibahagi kepada dua iaitu yang pertama, pembelajaran yang berlaku hasil daripada latihan atau pengalaman. Ini bermakna sebarang perubahan tingkah laku yang tidak pernah melaui latihan atau pengalaman tidak boleh disebut sebagai pembelajaran. Kedua adalah perubahan tingkah laku yang melalui pembelajaran yang mempunyai ciri kekal. Ini bermakna perubahan tingkah laku buat sementara sahaja. Pembelajaran dapat didapati mula berlaku apabila tindak balas diadakan terhadap ransangan yang timbul. Ia akan berterusan apabila motivasi yang berkaitan dikekalkan dan pembelajaran dikatakan berakhir apabila konsep baru dibentuk dan dikuasai.

teori-teori pembelajaran

Teori pembelajaran merujuk kepada prinsip- prinsip dan hukum- hakam pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian- kajian ahli psikologi pendidikan. Teori pembelajaran ini merupakan asas kepada para pendidik agar dapat memahami tentang cara pelajar belajar. Selain itu, dengan adanya pengetahuan yang menyeluruh tentang teori pembelajaran ini, pendidik diharapkan agar dapat menghubung kaitkan prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan. Terdapat empat teori pembelajaran utama dalam pendidikan. Teori- teori ini adalah behaviorisme, kognitif, sosial dan humanis (Dr Bushra binti Ali).

Teori Behaviorisme
Behaviorisme secara umumnya merujuk kepada sains psikologi bagi keupayaan perhatian tingkah laku. Menurut Cik Hajjah Siti Fatimah Mohd Yassin, ahli-ahli psikologi Behavoris berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkahlaku. Perubahan tingkah laku semasa proses pembelajaran adalah kerana wujudnya perhubungan rangsangan (stimuli) dengan tindak balas(respon) organisma.Berasaskan perlaziman (conditioning), perkaitan rangsangan dan tindak balas akan membentuk sesuatu perhubungan baru. Apabila tindak balas terhadap sesuatu rangsangan wujud maka proses pembelajaran boleh dimulakan.Proses pembelajaran ini akan diteruskan apabila unsur motivasi diselitkan. Behaviorisme secara umumnya merujuk kepada sains psikologi bagi keupayaan perhatian tingkah laku. Menurut Cik Hajjah Siti Fatimah Mohd Yassin, ahli-ahli psikologi Behavoris berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkahlaku. Perubahan tingkah laku semasa proses pembelajaran adalah kerana wujudnya perhubungan rangsangan (stimuli) dengan tindak balas(respon) organisma.Berasaskan perlaziman (conditioning), perkaitan rangsangan dan tindak balas akan membentuk sesuatu perhubungan baru. Apabila tindak balas terhadap sesuatu rangsangan wujud maka proses pembelajaran boleh dimulakan. Proses pembelajaran ini akan diteruskan apabila unsur motivasi diselitkan.

Teori Kognitif
Sementara itu, kognitif pula merujuk kepada proses mental yang melibatkan mengamati, mengetahui dan memahami. Ahli- ahli kognitif berpendapat bahawa pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran manusia di mana ianya tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Proses dalaman ini termasuk celik akal, pemprosesan maklumat dan persepsi.

Teori Sosial
Teori pembelajaran sosial pula adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalaman dan tidak bergantung kepada pelaziman atau operan seperti dalam teori Behavioris. Tokoh yang begitu sinonim dengan teori sosial ini adalah Albert Bandura, yang mana berpendapat bahawa pemerhatian model penting dalam pembelajaran.

Teori humanisme
Teori pembelajaran terakhir adalah teori pembelajaran humanis. Teori ini menegaskan kepentingan cara pengajaran- pembelajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan emosinya. Dalam konteks pendidikan, guru membantu klien (pelajar) bagi mengenal pasti masalahnya, bertindak terhadap masalah itu dan menuju ke arah penyelesaian.

Berdasarkan pemerhatian saya, teori yang digunakan oleh guru ini di dalam pengajaran dan pembelajaran ialah teori kognitif.Guru ini mementingkan perubahan tingkah laku pelajar dan tingkah laku tersebut adalah sejajar dengan perubahan kognitif.Pengajaran guru ini mementingkan aspek pemahaman dan berlakunya perubahan mental kepada murid-murid.Proses pengajaran dan pembelajaran dianggap berjaya apabila berlakunya perubahan mental di dalam diri pelajar, iaitu bertambahnya maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka masa panjang. Guru ini memulakan pengajaran dengan mempamerkan ayat –ayat yang bermakna iaitu petikan pantun di MS Power Point. Di dalam pengajaran dan pembelajaran ini terdapat langkah di mana guru menyuruh murid-murid membaca petikan pantun yang ditayangkan sehingga murid-murid memahami apa yang mereka baca.Ini bersesuaian dengan teori kognitif yang mementingkan murid-murid memahami apa yang dibaca dan berlaku perubahan mental di dalam diri mereka.

Sunday, July 18, 2010

you are welcome


Hai, saya anizan....selamat datang ke blog saya...
blog ini dicipta untuk menyiapkan tugasan mata pelajaran Murid Alam Belajar..
terima kasih kerana melayari blog saya..

kanak-kanak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya..jika baik coraknnya maka baiklah budi pekertinya, jika buruk coraknya maka buruklah budi pekertinya. .